Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Tuyên truyền phổ biến  
Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 21/7/2020 của Bộ Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV về Quy định chi tiết về thẩm quyền trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.
Theo đó bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo.Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
​Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
Xem chi tiết nội dung Thông tư tại file đính kèm: 2020723174526_2939.pdfVăn phòng