Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam

Tuyên truyền phổ biến  
Thể lệ Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kế hoạch số17/KH-SVHTTDL  ngày  27/02/2024 của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng (Logo) và  Khẩu  hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam; Sở Văn hoá Thể thao  và  Du  lịch ban  hành  Thể lệ Cuộc thi thiết kế, sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam
Chi tiết xem tại đây!
Văn phòng