Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
01/03/2023
Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Hà Nam
07/01/2022
Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 51/KH-SNV về cải cách hành hcinhs năm 2022 của Sở Nội vụ
20/10/2021
Trong sáng 17/10, UBND tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng và chia tay Đoàn cán bộ y bác sĩ quân đội hỗ trợ tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch Covid-19.
06/10/2021
Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
01/10/2021
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2560/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".
01/10/2021
Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
29/03/2018
Thực hiện kế hoạch 2999/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chị thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp số hơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ 2018. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Chi cục văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-SNV về kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
26/01/2018
Ngày 16 tháng 01 năm 2018 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNV về việc Thanh tra, kiểm tra năm 2018
18/07/2017
Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12/05/2017
Ngày 05/5/2017 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNV về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
16/03/2017
Ngày 06/3/2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo và tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
123
Previous Page 1-15 Next Page
28/07/2015
Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 364/KH-SNV về việc tổ chức lê đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ