Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
29/03/2018
Thực hiện kế hoạch 2999/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chị thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp số hơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ 2018. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Chi cục văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-SNV về kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
26/01/2018
Ngày 16 tháng 01 năm 2018 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNV về việc Thanh tra, kiểm tra năm 2018
18/07/2017
Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12/05/2017
Ngày 05/5/2017 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNV về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
16/03/2017
Ngày 06/3/2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo và tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/02/2017
Trong giai đoạn 2017-2020, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.
09/02/2017
Điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định được chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Hà Nam, dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều tra xã hội học đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
25/01/2017
Ngày 23 tháng 01 năm 2017 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
23/12/2016
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNV về thực hiện luật phòng, chống tham nhũng năm 2017
21/12/2016
Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập; Sở Nội vụ Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, cụ thể như sau:
21/12/2016
Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập; Sở Nội vụ Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, cụ thể như sau:
23/02/2016
Ngày 23 tháng 02 năm 2016 sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 06/KH-SNV về việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hà Nam ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở nội vụ năm 2016
123
Previous Page 1-15 Next Page
28/07/2015
Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 364/KH-SNV về việc tổ chức lê đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ