Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
06/10/2021
Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
01/10/2021
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2560/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".
01/10/2021
Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
29/03/2018
Thực hiện kế hoạch 2999/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chị thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp số hơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ 2018. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Chi cục văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-SNV về kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
26/01/2018
Ngày 16 tháng 01 năm 2018 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNV về việc Thanh tra, kiểm tra năm 2018
18/07/2017
Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12/05/2017
Ngày 05/5/2017 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNV về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
16/03/2017
Ngày 06/3/2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo và tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/02/2017
Trong giai đoạn 2017-2020, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.
09/02/2017
Điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định được chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Hà Nam, dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều tra xã hội học đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
123
Previous Page 1-15 Next Page
28/07/2015
Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 364/KH-SNV về việc tổ chức lê đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ