Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
29/09/2021
Để tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Nội vụ hướng dẫn Cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android như sau:
21/07/2021
Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
31/05/2019
Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
12/03/2019
Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 1007/BNV-ĐT về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.
15/02/2019
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV, Thông tư 03/2018/TT-BNV về hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, bảo quản tài liệu điện tử và chế độ báo cáo thống kê ngành
12345
Previous Page 1-15 Next Page