Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
31/05/2019
Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
12/03/2019
Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 1007/BNV-ĐT về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.
15/02/2019
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV, Thông tư 03/2018/TT-BNV về hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, bảo quản tài liệu điện tử và chế độ báo cáo thống kê ngành
30/05/2018
Ngày 21/5/2018 Bộ Nội vụ có văn bản số 2179/BNV-CQĐP về việc thành lập Thị trấn và sáp nhập thôn, tổ dân phố. Theo đó, đối với việc thành lập thị trấn Hòa Hậu, huyện Lý Nhân: phạm vi phân loại đô thị Nhân Hậu không trùng với phạm vi ranh giới đơn vị hành chính dự kiến thành lập là thị trấn Hòa Hậu. Do đó phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Hậu, trên cơ sở đó tiền hành lập Đề án công nhận xã Hòa Hậu là đô thị loại V. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về phân loại đô thị thì UBND tỉnh Hà Nam mới tiến hành xây dựng Đề án thành lập thị trấn Hòa Hậu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
12345
Previous Page 1-15 Next Page