Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
28/10/2022
Để việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 của các đơn vị được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, ngày 06 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 839/SNV-TĐKT hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
09/06/2022
Ngày 30/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Văn bản hợp nhất số 03/BNV-VBHN ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
29/09/2021
Để tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Nội vụ hướng dẫn Cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android như sau:
21/07/2021
Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
31/05/2019
Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
12345
Previous Page 1-15 Next Page