Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
22/02/2024
Ngày 31/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương. Theo đó, Quyết định số 1096/QĐ-BNV gồm 3 Điều và Danh mục thủ tục hành chính chính được sửa đổi, thay thế kèm theo.
02/01/2024
Ngày 07/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XIX, Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) đã thông qua Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổn dân phố; mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh)
02/01/2024
Ngày 07/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.
03/10/2023
Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.
28/06/2023
Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
31/05/2023
Thay đổi mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
123456
Previous Page 1-15 Next Page
21/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 3403/KH-UBND ngày 15/12/2022của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Cải cách hành chính năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá,xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023củacác sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau: