Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật  
23/10/2023
Nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập quốc tế, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế. Bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của Luật Lưu trữ và đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành; bảo đảm nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và hoạt động lưu trữ, việc xây dựng, ban hành Luật Lưu trữ (sửa đổi) là cần thiết.
12/06/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
27/03/2023
Thông tư số 02 Báo cáo thống kê ngành Nội vụ
22/12/2016