Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ  
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Độc giả đến sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại tại phòng đọc của Lưu trữ Lịch sử cấp tỉnh

- Bước 2. Độc giả ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu.

- Bước 3: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức phòng đọc đăng ký độc giả vào sổ, viên chức phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu

- Bước 4: Viên chức phòng đọc trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phê duyệt

- Bước 5: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được phê duyệt, viên chức phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu

Cách thức thực hiện: Tiếp nhận Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu và phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu của độc giả đến nghiên cứu tại phòng đọc của Lưu trữ Lịch sử cấp tỉnh

Hồ sơ 

 a)      Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Xuất trình Thẻ căn cước công dân (Chứng minh thư nhân dân) hoặc hộ chiếu của người đăng ký sừ dụng tài liệu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác;

- Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu (tải mẫu);

- Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 

 - Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu;

- Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

Đối tượng thực hiện TTHC: Các cá nhân, cơ quan và tổ chức cấp địa phương.                                                             

Cơ quan thực hiện TTHC : Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu.               

Phí, lệ phí: Thực hiện thu lệ phí theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu và Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 - Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.