Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành kế hoạch công tác văn thư và lưu trữ năm 2017

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ  
Ban hành kế hoạch công tác văn thư và lưu trữ năm 2017
Thực hiện Công văn số 1313/VTLTNN-NVĐP ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Chi cục VTLT - Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017.

 Theo đó kế hoạch đưa ra nhiệm vụ thường xuyên: Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; quản lý tài liệu tại trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh; hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu có trách nhiệm triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở nội vụ); giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Mọi thông tin chi tiết của kế hoạch