Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
03/10/2023
Đến nay, đã đồng bộ 2.186.061/2.300.080 dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 95%, tăng 14.161 dữ liệu so với tháng 8/2023).
22/09/2023
Sáng 21/9/2023, tại Hà Nội, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tham dự Hội nghị.
20/09/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).
15/09/2023
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023 ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2023.
06/09/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì thực hiện theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
09/07/2018
Văn phòng Chính phủ cho biết, trong quý II/2018, đã có hơn 2.400 dịch vụ mức 3, 4 được các bộ, ngành, địa phương xây dựng và vận hành, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 cả nước đang cung cấp lên gần 50.000 dịch vụ