Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ  
Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ tập hợp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Chi cục Văn thư lưu trữ nghiên cứu, thẩm định tham mưu lãnh đạo Sở quyết định.

- Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề (tải mẫu);

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

- Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- 02 Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ                                                              

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ                

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ và giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.