Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn về ĐVHC và phân loại ĐVHC

Tuyên truyền phổ biến  
Nghị quyết sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn về ĐVHC và phân loại ĐVHC
Ngày 21/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Một trong những thay đổi trong Nghị quyết mới về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh: “Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 09 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 01 thành phố hoặc 01 thị xã" thay vì trước kia số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc phải có từ 11 đơn vị trở lên.

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện cũng được thay đổi: “ Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 13 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 01 thị trấn" thay vì trước kia số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc phải có từ 16 đơn vị trở lên.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng bổ sung Điều 3a vào tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã: “Đơn vị hành chính nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Hồng thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn diện tích tự nhiên bằng 70% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục này". Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Xem chi tiết tại file đính kèm: nghi-quyet-so-27-sua-doi-nq-1211-in-phat-hanh-7087.pdf


Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên