Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mục đích, yêu cầu của Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ  
Mục đích, yêu cầu của Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 1006/QĐ-BNV về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Quyết định);
Theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:
- Mục đích:
+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương;
+ Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính);
+ Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP, và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương;
+ Cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương
.- Yêu cầu:
+ Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc Điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra;
+ Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong Phương án điều tra;
+ Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê;
+ Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;Bộ Nội vụ yêu cầu Ban Chỉ đạo điều tra các cấp ở địa phương có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra tại địa phương mình theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo điều tra Trung ương; đồng thời tham mưu về chủ trương, giải pháp để hỗ trợ các cấp, các ngành trong cuộc điều tra.
 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2020./.
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:1006 QD BNV.pdf
Văn phòng Sở