Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ  
Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Theo đó, Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…); bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương. 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu, công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc Điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; - Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong Phương án điều tra; Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; đồng thời, việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
Đối tượng, đơn vị điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, cụ thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở các cấp từ Trung ương đến địa phương; Các tổ chức chính trị - xã hội gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh; Các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế). Các đối tượng điều tra, đơn vị điều tra thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được thực hiện theo phương án điều tra riêng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng phù hợp với Phương án điều tra này. 
Các đối tượng, đơn vị điều tra thỏa mãn cả ba điều kiện sau: Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại thời điểm đó; Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục. Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính. 
Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 không bao gồm các Đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 
Về phạm vi, cuộc Điều tra thực hiện điều tra toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với các loại đơn vị điều tra thuộc ngành O theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 (VSIC 2018), cụ thể: ngành O: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc.
Nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 02 phần: 
Phần 1: Thông tin chung của các đơn vị hành chính, gồm 05 nhóm thông tin:
Thứ nhất: Thông tin định danh, gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email; Thông tin về người đứng đầu đơn vị; Loại đơn vị, loại hình tổ chức của đơn vị; Thông tin về cấu trúc của đơn vị. 
Thứ hai: Thông tin về lao động của đơn vị, gồm: Lao động thời điểm đầu kỳ (01/01/2020); Lao động cuối kỳ (31/12/2020): phân theo loại lao động, phân theo nhóm tuổi, phân theo trình độ chuyên môn, phân theo ngạch công chức và chức năng nghề nghiệp; Lao động trả lương các tháng trong năm 2020; Tình hình tinh giản biên chế của các đơn vị trong giai đoạn 2015- 2020. 
Thứ ba: Thông tin về tài sản của đơn vị, gồm: Tài sản đầu kỳ, cuối kỳ; Tình hình đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định trong năm; Tình hình sử dụng đất của đơn vị. 
Thứ tư: Thông tin về hoạt động của đơn vị, gồm: Doanh thu, chi phí hoạt động của đơn vị trong năm 2020; Thông tin về sản phẩm vật chất và dịch vụ của đơn vị sản xuất ra trong năm 2020. 
Thứ năm: Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị trong năm 2020.
Phần 2: Thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị, gồm: Thông tin định danh về các địa điểm trực thuộc; Thông tin về lao động các địa điểm; Thông tin về các sản phẩm thuộc địa điểm và chi phí hoạt động/chi phí sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc. 
Thời điểm Điều tra tiến hành vào ngày 01/3/2021. 
Thời kỳ Điều tra, những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2020,thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ, tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong phiếu điều tra.
Thông tin về kết quả điều tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố theo quy định của pháp luật. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức cuộc điều tra cơ sở hành chính công bố vào tháng 02/2022.
Trên cơ sở Phương án này, Ban Chỉ đạo Điều tra Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Điều tra Bộ Công an xây dựng Phương án điều tra riêng, phù hợp với tình hình thực tế của từng Bộ, bảo đảm thống nhất với Phương án chung. 
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo Điều tra các cấp, Ban Chỉ đạo Điều tra Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Điều tra Bộ Công an, Tổ công tác các Bộ, ngành cần quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.
theo moha.gov.vn