Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ  
Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày 10/02/2021 Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành Công văn số 641/BNV-BCĐ về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Theo đó, Sở Nội vụ chù trì thực hiện rà soát bảng kê đơn vị hành chính và thu thập thông tin các đơn vị hành chính theo các bước được quy định tại văn bản số 641/BNV-BCĐ, cụ thể như sau:
I. Đối với việc thực hiện rà soát bảng kê đơn vị hành chính:
- Địa chỉ truy cập: https://hcsn2021.gso.gov.vn
- Tài khoản truy cập: BCĐ TW cung cấp thông tin về tài khoản tới Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BCĐ cấp tỉnh) theo Phụ lục của Công văn này (gửi bản giấy theo đường công văn hoặc thư điện tử có bảo mật trực tiếp tới Sở Nội vụ).
- BCĐ TW cung cấp danh sách các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (danh sách nền) trên phần mềm. Dựa trên danh sách nền, BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện.
- Quản trị viên hệ thống cấp tỉnh (QTV cấp tỉnh) có trách nhiệm:
+ Tiếp nhận tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ Sở Nội vụ);
+ Tạo lập và chuyển danh sách tài khoản cho các huyện, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) do Phòng Nội vụ chủ trì thực hiện (theo quy trình tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
+ Hỗ trợ nghiệp vụ gồm: hỗ trợ người sử dụng (cấp huyện) về phần mềm, theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm để thông báo cho quản trị viên hệ thống Trung ương (QTV TW).
II. Đối với việc thực hiện thu thập thông tin các đơn vị hành chính:
1. Thông tin chung
- Địa chỉ truy cập: https://hc2021.moha.gov.vn
- Tài khoản truy cập: QTV cấp tỉnh sử dụng tài khoản quản trị (BCĐ TW đã bàn giao qua đường công văn như đã nói ở phần A.I); trong trường hợp thay đổi tài khoản quản trị, BCĐ TW sẽ có thông báo cụ thể.
- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm xử lý thông tin Điều tra CSHC năm 2021 tại Trang Điều tra CSHC https://hc2021.moha.gov.vn.
2. Hướng dẫn một số nghiệp vụ cụ thể
a) Đối với QTV cấp tỉnh
- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh;
- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đối tượng là QTV cấp huyện, giám sát viên (GSV) các cấp, thành viên BCĐ cấp tỉnh, các đơn vị hành chính cấp tỉnh (sở, ban, ngành cấp tỉnh).
- Hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý.
- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm và kịp thời báo cho QTV TW.
b) Đối với QTV cấp huyện
- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh);
- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đơn vị hành chính trên địa bàn quản lý.
- Hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý.
- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm và kịp thời báo cho QTV cấp tỉnh.
c) Đối với GSV cấp tỉnh
- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh);
- Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các BCĐ cấp huyện và đơn vị hành chính trên địa bàn được giao (theo dõi, đôn đốc qua email, thông báo...).
- Kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin của các đơn vị hành chính được phân công.
- Tiếp nhận những phản ánh và xử lý các thông tin từ giám sát viên cấp huyện hoặc trực tiếp từ đơn vị điều tra đồng thời báo cáo BCĐ cấp tỉnh những nội dung phản ánh của các GSV và đơn vị điều tra.
- Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin về đơn vị hành chính (Phiếu 1/HC-TB) (sau đây gọi là Phiếu cung cấp thông tin) của các đơn vị hành chính do GSV cấp huyện duyệt gửi lên và Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính được phân công trực tiếp giám sát.
d) Đối với GSV cấp huyện
- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh);
- Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các đơn vị hành chính trên địa bàn được giao;
- Kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin của các đơn vị hành chính được phân công;
- Tiếp nhận những phản ánh và xử lý các thông tin trực tiếp từ đơn vị điều tra đồng thời báo cáo BCĐ cấp huyện và GSV cấp tỉnh những nội dung phản ánh của đơn vị điều tra;
- Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính thuộc địa bàn được phân công giám sát.
e) Đối với đơn vị hành chính (đơn vị cung cấp thông tin)
- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ QTV;
- Kê khai, hoàn thiện và gửi Phiếu thu thập thông tin của đơn vị mình;
- Liên hệ với GSV, QTV trực tiếp trên địa bàn:
+ Để được giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ và phần mềm;
+ Khi phát hiện sự cố phần mềm.
(Về quy trình xử lý thông tin, thực hiện theo quy trình thu thập thông tin tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
- Người sử dụng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ thông tin, tài khoản đã được cung cấp.
QTV, GSV phối hợp với cơ quan Thống kê cùng cấp thực hiện giám sát, thu thập thông tin Điều tra CSHC.
Bên cạnh đó Ban chỉ đạo cũng hướng dẫn về tuyển chọn và trách nhiệm của Giám sát viên trong thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 như:
 Đối với GSV cấp tỉnh: Tối đa 05 GSV cấp tỉnh/ địa phương. Nếu theo thực tế: 01 GSV cấp tỉnh/ 03 huyện mà ít hơn 5 GSV thì theo số lượng thực tế. Đồng thời, nếu lẻ 02 đơn vị hành chính cấp huyện thì được bổ sung thêm 01 giám sát viên cấp tỉnh (đảm bảo tối đa 5 GSV cấp tỉnh). Nếu lẻ 01 đơn vị hành chính cấp huyện thì không bổ sung GSV cấp tỉnh.
- Đối với GSV cấp huyện: Trường hợp tuyển chọn giám sát viên nếu lẻ 03 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì được tuyển chọn bổ sung 01 giám sát viên, thấp hơn thì phân công bổ sung địa bàn cho giám viên, không bổ sung thêm.
- Giám sát viên cấp tỉnh phụ trách đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính cấp tỉnh (sở, ban, ngành cấp tỉnh), đồng thời đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin các đơn vị hành chính của cấp huyện được phân công phụ trách (thông qua Ban chỉ đạo và giám sát viên cấp huyện). Giám sát viên cấp thành phố, thị xã (là trung tâm hành chính của tỉnh) và giám sát viên cấp huyện chỉ chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã và cấp huyện quản lý./.
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 641bcdtw.pdf
Văn phòng Sở