Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 20...

Tuyên truyền phổ biến  
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 và Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, ngày 03 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 529/HD-SNV khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hướng dẫn mục đích nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đồng thời phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng khen thưởng: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, hợp tác xã; các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các gia đình, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, ... có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại file đính kèm./.​ HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.pdf


Phòng Thi đua, khen thưởng
Tin liên quan