Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tuyên truyền phổ biến  
Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Ngày 24/12/2021 của Chính phủ ban hành Nghị định 120/2021/NĐ-CP về việc  quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, phường, thị trấn
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 120_2021_nd-cp_24122021-signed.pdf
Văn phòng sở