Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sẽ giảm 240.000 biên chế sự nghiệp công lập?

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực khác  
Sẽ giảm 240.000 biên chế sự nghiệp công lập?
Sẽ tinh giản chức danh kế toán, y tế học đường, tài xế, bảo vệ, nhân viên phục vụ để các đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối kinh phí hoặc thuê ngoài.

 Với mục tiêu nêu trên, Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất một số chính sách cứng rắn,  trước hết kiểm soát chặt việc lập mới đơn vị sự nghiệp công lập. Chẳng hạn, giống kiểm soát giấy phép con thì văn bản pháp luật chuyên ngành không được cài cắm việc lập, mở  rộng cơ  cấu tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu nhất thiết phải lập mới thì đơn vị đó phải tự bảo đảm kinh phí.

Đồng thời, hệ thống này sẽ được sắp xếp lại theo hướng một đơn vị sự nghiệp công lập có  thể cung ứng nhiều dịch vụ cùng loại, qua đó khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư tư nhân, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập với ngoài công lập. Chuyển các đơn vị sự nghiệp đủ điều  kiện thành công ty cổ phần.
Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể: Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021, giảm 10% đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách trong khu vực này. Phấn đấu nâng số đơn vị tự chủ tài chính lên 10%. Trong thời gian này phải hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục. Chỉ tiêu này cũng được đặt ra cho giai đoạn tiếp theo, đến năm 2025 và 2030.
Với mục tiêu này, trong vòng bốn năm tới, ít nhất 240.000 lao động trong các đơn vị sự nghiệp sẽ phải chuyển ra ngoài hoặc thay đổi chế độ từ hưởng lương ngân sách sang ký hợp đồng với đơn vị sử dụng lao động.