Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực khác  
Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

​Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh” của Thông tư số 09/2014/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung thành: “2. Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm: hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ; trách nhiệm của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ và sử dụng dịch vụ lưu trữ”.

Đối với Điểm a Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: “Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề (nếu có) hoặc nộp bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu”.

Về Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ quy định tại Điều 7 Thông tư số 09/2014/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung như sau:

Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm: 1. Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức); b) Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập); c) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức); d) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập). 2. Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức). 3. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với trách nhiệm của Sở Nội vụ - cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý lưu trữ về lưu trữ tại Điều a Khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 09/2014/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung như sau: “Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức, cá nhân theo quy định. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý”.

Ngoài ra, Thông tư số 02/2020/TT-BNV bãi bỏ Điều 6, Điều 8, điểm b Khoản 2 Điều 11 về biểu mẫu số 7, 8 , 9 tại Phụ lục I của Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.


Theo moha.gov.vn