Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày hết hạn 04/11/2020
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.