Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Với mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi các cấp, xây dựng Hội Người cao tuổi đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Thông báo số 1027-TB/TU về chủ trương thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 19 tháng 3 năm 2024, sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chủ trương thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đồng ý đối với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chủ trương thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

vn.gif

Liên hoan tiếng hát người ccao tuổi tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh; chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh theo quy định. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo hoạt động Hội Người cao tuổi tỉnh theo quy định.

Được biết trước đó, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã có Tờ trình về việc báo cáo xin chủ trương về thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm mục đích thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội đối với người cao tuổi; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp lý của người cao tuổi.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện quy trình thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật./.


Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức Phi chính phủ