Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị họp Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị họp Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2555/KH-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trên cơ sở Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/11/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị họp Tổ Thư ký triển khai nhiệm vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Tham dự hội nghị có đại diện các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Thư ký chủ trì hội nghị đã khái quát Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và phân công các thành viên Tổ thư ký triển khai chấm điểm các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các đơn vị; đồng thời yêu cầu các thành viên  được phân công chấm điểm phải đảm bảo tính khách quan, chính xác và kịp thời gửi kết quả chấm điểm về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
httk.jpg
Phòng Cải cách hành chính