Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ DÔI DƯ NGHỈ CÔNG T...

Tin tức - Sự kiện  
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ DÔI DƯ NGHỈ CÔNG TÁC DO SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025 TỈNH HÀ NAM
Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Sở Nội vụ đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gồm 03 điều:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2: Chính sách hỗ trợ

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Theo đó, tại Điều 2, Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định:

“Điều 2. Chính sách hỗ trợ

1. Ngoài các chế độ chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, nghỉ hưu do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, thôi việc; tỉnh Hà Nam hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, cụ thể như sau:

a) Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức

          - Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu  theo quy định của Chính phủ được hỗ trợ một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

          Thời gian nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu có số tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc:

+ Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính bằng ½ năm;

+ Từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng 01 năm.

- Các trường hợp thôi việc ngay được hỗ trợ một lần bằng 12 tháng tiền lương hiện hưởng, bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành: mỗi năm công tác được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì lấy chức danh có mức phụ cấp cao nhất để tính mức hỗ trợ.

- Thời gian để tính hỗ trợ nghỉ công tác: là tổng thời gian của quá trình công tác từ khi đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách đến khi nghỉ công tác. Nếu người hoạt động không chuyên trách có khoảng thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn để tính hỗ trợ; không tính thời gian đối với những chức danh trước đây đã được hưởng trợ cấp một lần.

- Trường hợp thời gian công tác có số tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc:

 + Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính bằng ½ năm;

+ Từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng 01 năm.

c) Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đang kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng dôi dư, đồng thời nghỉ công tác ở chức danh cán bộ, công chức cấp xã và chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì được hưởng 01 mức hỗ trợ cao nhất.

2. Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ

a) Đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức: Thực hiện chế độ hỗ trợ trong thời gian 05 năm, kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành.

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Thực hiện chế độ hỗ trợ trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành.

3. Kinh phí để thực hiện: Kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025 quy định tại Nghị quyết này do ngân sách tỉnh chi trả."

Như vậy, ngoài các chế độ chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, nghỉ hưu do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, thôi việc; tỉnh Hà Nam hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Việc ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đảm bảo kịp thời, đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Qua đó, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã; viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ việc theo đúng lộ trình giải quyết dôi dư theo quy định của Chính phủ; đồng thời tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nhân dân với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025./.

Chi tiết Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh tại file đính kèm: 

Nghị quyết 01.pdf


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan