Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ  
24/05/2017
Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Bộ tài Chính ban hành Thông tư số 275/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.
15/02/2017
Thực hiện Công văn số 1313/VTLTNN-NVĐP ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Chi cục VTLT - Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017.
23/12/2016
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu và thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.