Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
03/01/2022
Theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
03/01/2022
Ngày 31/12/2021, Sở nội vụ ban hành Quyết định số 391/QĐ-SNV về việc ban hành Quy chế hoạt động của sở Nội vụ tỉnh Hà Nam