Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
04/07/2022
Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025;
07/01/2022
Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 51/KH-SNV về cải cách hành hcinhs năm 2022 của Sở Nội vụ
16/11/2017
Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, để thống nhất thời gian, nội dung thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổng hợp trên phạm vi toàn tỉnh, căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo công tác CCHC hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và Phụ lục kèm theo) như sau:
16/11/2017
Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, để thống nhất thời gian, nội dung thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổng hợp trên phạm vi toàn tỉnh, căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo công tác CCHC hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và Phụ lục kèm theo) như sau:
29/07/2015
Ngày 28 tháng 7 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 367/SNV-VP về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Văn Sơn Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
15/04/2015
Ngày 08/4/2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 146/SNV-QLCBCCVC về việc hướng dẫn nội dung đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2015.
15/04/2015
V/v hướng dẫn nội dung đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2015
15/04/2015
V/v ban hành Quy chế sử dụng mạng máy tính
15/04/2015
V/v triển khai cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
15/04/2015
V/v thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010
17/09/2014
V/v phòng, chống cơn bão số 3
08/09/2014
Về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page