Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
28/10/2020
Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại).
12/01/2018
Thực hiện Công văn số 274-CV/BNCTU ngày 27/12/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
24/11/2017
Thanh tra việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Lý Nhân.
14/11/2017
Sáng ngày 13/11/2017, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Bình Lục, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Bình Lục về việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Bình Lục.
25/10/2017
Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung về các nội dung phải công khai để nhân dân biết, trong đó có bản kê khai tài sản cán bộ.
23/08/2017
Thực hiện Kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Sở Nội vụ báo cáo các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở tại "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" như sau:
27/07/2017
Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đầy đủ...
29/06/2017
Thực hiện Kế hoạch số 17 ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác VTLT; tình hình tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã làm việc tại Sở Lao động thương binh và xã hội và có kết quả cụ thể như sau:
29/06/2017
Thực hiện Kế hoạch số 17 ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác VTLT; tình hình tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã làm việc tại Sở Lao động thương binh và xã hội và có kết quả cụ thể như sau:
23/06/2017
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH - SNV ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.
25/05/2017
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SNV ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
28/04/2017
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH - SNV ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.
28/04/2017
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH - SNV ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.
07/04/2017
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SNV ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
16/03/2017
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên, từ đó bố trí nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân.
123
Previous Page 1-15 Next Page