Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật  
22/12/2016
04/08/2022
Ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân (UBND).