Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
08/02/2021
Ngày 04/02/2021 UBND tỉnh hà Nam ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ - UBND về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27/07/2018
ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-CP về viêc quy định chức năng, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ơ xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hieenjsaps nhập xã, phường, thị trấn; thôn tổ dân phố
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành NGhị quyết số 11/2018/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh hà Nam ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lý Nhân tỉnh hà nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh hà Nam ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
27/07/2018
ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việcThông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đo thị loại II trực thuộc UBND tỉnh
09/04/2018
Ngày 05/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam
04/04/2018
Ngày 18/11/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Ngày 30/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Hai văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.
12345
Previous Page 1-15 Next Page