Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ  
22/02/2021
Ngày 10/02/2021 Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành Công văn số 641/BNV-BCĐ về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
22/02/2021
Ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 1006/QĐ-BNV về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Quyết định);