Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng  
16/01/2018
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
21/11/2017
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
21/11/2017
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
03/10/2017
Thực hiện Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2017-2020 và Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Để có cơ sở tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung chính sau: