Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản QPPL bị bãi bỏ  
18/01/2022
Ngày 01/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
27/04/2020
Ngày 16/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.