Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Các Quyết định ban hành  
06/10/2021
Ngày 04/10/2021 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
03/04/2019
Ngày 19/3/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 472/QĐ-SNV về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19/07/2018
Ngày 16/7/2018 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam.
04/05/2017
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020.
01/07/2015
Quyết định số 680/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
05/12/2014
Quyết định số 1462/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh,Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.