Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo  
23/10/2023
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác tôn giáo và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược rất quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo là trách nhiệm, nghĩa vụ và truyền thống của dân tộc; công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
04/10/2023
Triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”. Từ ngày 02 - 04/10/2023, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ đối với 180 báo cáo viên làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.
123
Previous Page 1-15 Next Page