Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2018-2019

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2018-2019
Thời hạn tham gia ý kiến từ ngày 08/8/2019 đến ngày 15/8/2019
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHEN CẤP NHÀ NƯỚC.doc
Ban Thi đua, Khen thưởng
Tin liên quan