Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên  
XIN Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 1881-TB/VPTU ngày 28/11/2023 về chủ trương nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ, công chức cấp xã, người lao động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025.

Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025.

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung dự thảo này để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

(có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo)

DỰ THẢO NQ HÀ NAM lần 3 (18.12).doc 


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên