Skip Ribbon Commands
Skip to main content

vv báo cáo hợp đồng theo NĐ số 68/NĐ-CP nằm trong chỉ tiêu biên chế được giao

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
vv báo cáo hợp đồng theo NĐ số 68/NĐ-CP nằm trong chỉ tiêu biên chế được giao

 Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý và giao biên chế công chức hàng năm, Sở nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo một số nội dung.

Xem chi tiết tại đây