Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỪ NGÀY 25/6/2019, GIẢM SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
TỪ NGÀY 25/6/2019, GIẢM SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố, thôn.

​   Theo đó, số lượng công chức xã, phường, thị trấn được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính, cụ thể:

   Số lượng cán bộ, công chức đối với phường, xã loại 1 tối đa 23 người (giảm 02 người so với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP); loại 2 tối đa 21 người (giảm 02 người).

   Số lượng người hoạt động không chuyên trách đối với phường, xã loại 1 tối đa 14 người (giảm 08 người); loại 2 tối đa 12 người (giảm 08 người).

   Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người bao gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

    Ngoài ra, Nghị định còn có quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã; cụ thể, thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

    Vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp UBND cấp huyện không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần: Kiến thức chung và Tin học. Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học. Sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Chủ tịch UBND cấp huyện phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là thi phỏng vấn hoặc thi viết.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 và bãi bỏ Điều 9, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.​


theo moha.gov.vn