Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 59/TB-VPCP ngày 20/02/2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng, ngày 25/01/2024. Ảnh: VGP

Theo nội dung Thông báo số 59/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội đồng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị chu đáo cho phiên họp; các ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung, tâm huyết, trách nhiệm, có kinh nghiệm, sát thực tiễn, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, bám sát chủ đề điều hành "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, cá nhân; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hai là, tiếp tục phát động, triển khai tích cực các phong trào thi đua, trong đó: (1) nghiên cứu Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (2) làm sống động, làm mới các phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025", phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030".

Bên cạnh những Phong trào thi đua đang thực hiện nêu trên, sẽ tổ chức phát động Phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025" chia làm 02 giai đoạn, với cách tiếp cận toàn diện, toàn dân, bao trùm. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 02/2024.

Giao Bộ Tài chính tổng kết việc sử dụng Quỹ Vaccine phòng COVID-19; trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền để sử dụng số kinh phí còn lại cho Phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025".

Ba là, thực hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến" giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt". Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; nghiên cứu, xem xét tổ chức Hội nghị về công tác tuyên truyền.

Bốn là, quan tâm khen thưởng các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao như người lao động, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ; tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên; các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện; các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng; triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan:

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Trên cơ sở đó đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành chủ trương mới để tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình hiện nay.

Các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Sáu là, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành bảo đảm tính đại diện, thực chất; ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng bảo đảm hợp lý, thiết thực, khả thi.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh phô trương, hình thức, tiêu cực, lợi dụng cho mục đích cá nhân, lợi ích nhóm.

Bảy là, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thi đua, khen thưởng. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cần chú ý nhiều hơn đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành công nghiệp mới nổi./.​


Văn phòng