Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
Triển khai công tác Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1428/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh đã ra thông báo số 23/TB-ĐKT ngày 23/7/2021 thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị. Theo đó, lịch kiểm tra tại các đơn vị cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông Vận tải: Ngày 11/8/2021;

2. Sở Lao động Thương binh & Xã hội: Ngày 12/8/2021;

3. Sở Nội vụ: Ngày 13/8/2021;

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ngày 18/8/2021;

5. Sở Tư pháp : Ngày 19/8/2021;

6. Sở Y tế: Ngày 20/8/2021;

7. Sở Tài nguyên Môi trường: Ngày 24/8/2021;

8. UBND huyện Kim Bảng: Ngày 25/8/2021;

9. UBND huyện Thanh Liêm: Ngày 26/8/2021;

10. UBND thị xã Duy Tiên: Ngày 27/8/2021./.​


Phòng Cải cách hành chính