Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CỦA TỈNH, CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ C...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CỦA TỈNH, CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Tổng hpoj đăng ký thi đua.docx
Ban Thi đua, Khen thưởng