Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÌM HIỂU VỀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ TRONG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tuyên truyền phổ biến  
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ TRONG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Hiện nay qua tìm hiểu nắm bắt thông tin một số cá nhân, tập thể chưa hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng. Để người dân cũng như các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp… hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của mình trong thi đua, khen thưởng, Phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam cung cấp một số thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng như sau:

Theo quy định tại Điều 76, Điều 77 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì vấn đề này được quy định như sau:

Điều 76. Quyền của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

1. Được tham gia các phong trào thi đua do Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.

2. Được đề nghị xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Có quyền góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể có đủ thành tích và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị cấp có thẩm quyền không xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng, thu hồi các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc khen thưởng không đúng tiêu chuẩn, không đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 77. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

3. Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam thông tin để các cá nhân, tập thể biết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.​


Phòng Thi đua, khen thưởng