Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ

Tin tức - Sự kiện  
Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, ngày 26/10/2023.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (Thông báo số 76-TB/VPTW, ngày 09/11/2023). Theo đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội một số vấn đề sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; trên cơ sở đó, chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm, thống nhất, đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước. Tài liệu Phông Lữu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là tài sản quý, phản ánh lịch sử hoạt động của Đảng gắn với lịch sử của đất nước, rất cần thiết và có giá trị to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, phải được lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Nhà nước, bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ để công tác này đi vào nền nếp, đúng quy định.

Công tác văn thư phải tiếp tục đổi mới theo hướng chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời nhanh hơn, kịp thời hơn. Văn phòng Trung ương Đảng sớm triển khai nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện Quy định về ban hành văn bản của Đảng và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, giảm văn bản không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc gửi, nhận, quản lý, xử lý văn bản trên mạng, áp dụng chứng thư số, chữ ký số, lập hồ sơ điện tử, số hoá tài liệu, xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và kho lưu trữ điện tử. Chú trọng khắc phục hạn chế trong quản lý và xử lý văn bản, nhất là đối với văn bản mật, không để xảy ra tình trạng lộ, lọt bí mật thông tin tài liệu, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin trên mạng máy tính. Thực hiện nghiêm quy định, quy trình ghi biên bản và văn bản hóa biên bản các hội nghị, cuộc họp cấp uỷ, cơ quan, tổ chức; thống nhất các biểu mẫu, phiếu trình xin ý kiến lãnh đạo trong xử lý; lập đầy đủ hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan đúng quy định.

Tài liệu lưu trữ có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử, các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức cần quan tâm chỉ đạo công tác thu thập, sưu tầm tài liệu, quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm thu thập đầy đủ các loại hình tài liệu giấy, điện tử, nghe nhìn. Chú trọng thu thập tài liệu liên quan đến lịch sử của Đảng, lịch sử của các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan chia, tách, sáp nhập, giải thể; sưu tầm tài liệu về lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam, quan hệ Việt Nam với các nước, hoạt động của các lãnh tụ tiền bối của Đảng, góp phần quan trong xây dựng Bảo tàng lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng tại các Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử của Đảng; thực hiện tốt công tác quản lý, thống kê tài liệu lưu trữ, nhất là tài liệu lưu trữ quý hiếm; tổ chức xác định giá trị tài liệu, xét huỷ tài liệu hết giá trị, giải mật tài liệu lưu trữ đúng quy định; bảo quản, bảo vệ tuyệt đối an toàn kho lưu trữ và tài liệu lưu trữ; làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ; sớm khắc phục tình trạng còn một số cơ quan, tổ chức chưa bố trí đủ kho tàng, trang bị phương tiện cần thiết để bảo quản tài liệu lưu trữ, hạn chế tình trạng tài liệu hư hỏng phải tu bổ, phục chế tốn kém; bảo đảm kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật để hiện đại hoá công tác lưu trữ. Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng cần làm tốt việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiệu quả Kho Lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng.

Các Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử của Đảng đáp ứng kịp thời, nhanh chóng, chính xác các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, nhất là các yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng; tăng cường tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá, công bố, xuất bản văn kiện, cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, của Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ.

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức cần quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu phẩm chất đạo đức và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm văn thư, lưu trữ, nhất là cán bộ chưa qua đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia. Khuyến khích cán bộ chủ động tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; thực hiện chế độ, chính sách, trước hết là chế độ bồi dưỡng độc hại, hiện vật theo quy định.

Đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước về công tác văn thư, lưu trữ, nhất là nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ văn thư, lưu trữ đi nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về ứng dụng khoa học công nghệ, về phương pháp sưu tầm, thu thập, xử lý tài liệu lưu trữ... Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án hợp tác về công tác văn thư, lưu trữ, thư viện giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các cơ quan lưu trữ của Trung Quốc, Nga, Pháp..../.


Văn phòng