Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên  
Thủ tục xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

​3.1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.
 • Bước 2: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).
 • Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

  3.2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh để đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)       Thành phần hồ sơ  

 • Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.
 • Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Sở Nội vụ (tham mưu).

  3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

3.8. Lệ phí: Không có.

3.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
 • Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).

Văn phòng sở