Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục tự giải thể quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quỹ  
Thủ tục tự giải thể quỹ

​9.1. Trình tự thực hiện  

 - Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) đề nghị giải thể quỹ.  

 - Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồsơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.  

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).  

 - Bước 4: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. 

9.2. Cách thức thực hiện  

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo mẫu);  

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;  

- Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán; 

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ;  

- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương; 

- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.  

b) Số lượng hồ sơ: 01   bộ .

9.4. Thời hạn giải quyết  

Trong 09 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại.  

Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan được tính thêm 05 ngày làm việc.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  

 Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

Quyết định giải thể quỹ.  

9.8. Lệ phí:  Không.  

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo Mẫu 1.10, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV).  Tải mẫu tại file đính kèm: Mẫu 1.10.doc

 9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

Quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.  

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 - Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện./. 


Văn phòng sở