Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thành lập tổ chức Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên  
Thủ tục thành lập tổ chức Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh


1.1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công  đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
 • Bước 3: Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

  1.2. Cách thức thực hiện

   Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)  Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
 • Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
 • Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:

  + Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

  + Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

  + Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

  + Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

  + Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong.

  + Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

  + Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).
 • Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
 • Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết

    Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

    Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu).

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

    Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh (trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận).

1.8. Lệ phí: Không có.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

        1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
 • Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 4, Điều 5).

Văn phòng sở