Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Chính quyền địa phương  
Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

​1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
 • Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.
 • Bước 3: Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công .
 • Bước 5: Trong thời hạn không quá 09 ngày làm việc, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).
 • Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (trong kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất) xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
  2. Cách thức thực hiện

   Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.
 • 3. Thành phần, số lượng hồ sơ

         a) Thành phần hồ sơ

 • Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm theo Tờ trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện).
 • Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

  + Sự cần thiết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

  + Tên gọi của thôn mới, tổ dân phố mới;

  + Dân số (hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, tổ dân phố mới;

  + Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;

  + Đề xuất, kiến nghị.
 • Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

      b)      Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thôn, tổ dân phố.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu)

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Lệ phí: Không có

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
 • Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
 • Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 của Bộ nội vụ về  công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước.
 • Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh. 

Văn phòng sở