Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.​

Thủ tục hành chính Lĩnh vực khen thưởng  
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.​
  1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tổ chức, sau đó chuyển về Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở nội vụ.

Bước 2. Ban Thi đua, Khen thưởng thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở, sau đó tiến hành làm các thủ tục theo quy định.

Bước 3. Sở Nội vụ chuyển kết quả thẩm định đến Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để chuyển về phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Bước 4. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Quyết định đến Sở Nội vụ và đơn vị trình khen.

Bước 5. Ban Thi đua, Khen thưởng in Bằng, đóng dấu và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam để cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 6. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua, Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức

- Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam;

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

4. Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (5 ngày tại Sở Nội vụ, 5 ngày tại Văn phòng UBND tỉnh).

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của UBND tỉnh tặng Bằng danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam.

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. (tải mẫu: Mẫu số 03.doc)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể là cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ như sau:


Văn phòng sở