Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động Quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quỹ  
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động Quỹ

​7.1. Trình tự thực hiện  

- Bước 1: Quỹ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ.  

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.  

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).  

 - Bước 4: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

7.2. Cách thức thực hiện  

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

 7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (theo mẫu); 

- Dự thảo điều lệ quỹ;  

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có); 

- Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;  

- Tài liệu chứng minh tài sản đối với quỹ muốn mở rộng phạm vi hoạt động; 

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn giải quyết  

 18 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.  

Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan được tính thêm 10 ngày làm việc.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  

Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.  

7.8. Lệ phí:  Không.  

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Đơn đề nghị tách quỹ (theo Mẫu 1.12, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV); Tải mẫu tại file đính kèm: Mẫu 1.12.doc

- Đơn đề nghị chia quỹ (theo Mẫu 1.13, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV);  Tải mẫu tại file đính kèm: Mẫu 1.13.doc

- Đơn đề nghị hợp nhất quỹ (theo Mẫu 1.14, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV);  Tải mẫu tại file đính kèm: Mẫu 1.14.doc

- Đơn đề nghị sáp nhập quỹ (theo Mẫu 1.15, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV);  Tải mẫu tại file đính kèm: Mẫu 1.15.doc

- Đơn đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động quỹ (theo Mẫu 1.8, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV).   Tải mẫu tại file đính kèm: Mẫu 1.8.doc

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các quỹ bị hợp nhất, sáp nhập, chia, mở rộng phạm vi hoạt động chấm dứt hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ mới. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập; quỹ được mở rộng phạm vi hoạt động sẽ chuyển giao tổ chức và tài sản cho quỹ mới được mở rộng phạm vi hoạt động. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.  

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 


Văn phòng sở