Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên  
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

​2.1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi hồ sơ theo quy định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công  đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể.
 • Bước 3: Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

  2.2. Cách thức thực hiện

  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

  2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)  Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
 • Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
 • Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

  + Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

  + Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

  + Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.
 • Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.
 • Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết

    Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

    Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu).

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

    Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh (trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận).

2.8. Lệ phí: Không có.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
 • Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9).

Văn phòng sở