Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quỹ  
Thủ tục đổi tên quỹ

8.1. Trình tự thực hiện  

- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) đề nghị đổi tên quỹ.  

 - Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồsơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.  

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có). 

 - Bước 4: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  

8.2. Cách thức thực hiện  

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

 - Đơn đề đổi tên quỹ (theo mẫu);  

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ; 

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;  

- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có).  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

8.4. Thời hạn giải quyết  

 Trong 09 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.  

Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan được tính thêm 05 ngày làm việc.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  

 Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ.  

8.8. Lệ phí:  Không.  

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo Mẫu 1.11, Phụ lục 1, Thông tư số 04/2020/TT-BNV).  Tải mẫu tại file đính kèm:Mẫu 1.11.doc

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  


Văn phòng sở