Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhân Điều lệ Quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quỹ  
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhân Điều lệ Quỹ

​5.1. Trình tự thực hiện  

- Bước 1: Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nội vụ).  

 - Bước 2: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã cấp trước đây. 

5.2. Cách thức thực hiện  

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu).  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời hạn giải quyết  

09 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.  

Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan được tính thêm 05 ngày làm việc.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  

Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

 Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.  

5.8. Lệ phí:  Không.  

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 


Văn phòng sở